Informació per a autors novells, notícies sobre el certamen Paraules a Icària,
reflexions sobre el món editorial, novetats del nostre catàleg, entrevistes amb els autors...
Coneix més a fons les motivacions d'aquesta petita i encara jove editorial!

dilluns, 10 de novembre de 2008

Convocatòria literària 2008-2009


L'editorial independent Edicions Saragossa obre des d’avui la convocatòria de Paraules a Icària, el primer certamen literari ubicat al districte de Sant Martí. Amb tres categories, s’hi pot presentar qualsevol obra inèdita escrita en català o en castellà fins el divendres 12 de desembre d'enguany. El guanyador de cada categoria serà premiat, per part de l’Ajuntament del districte, amb 1.000 euros i, per part de l’editorial, amb la publicació de l’obra.


BASES del CERTAMEN:
1. Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.
2. El certamen és obert a la participació de tothom, sense limitació d’edat, nacionalitat o residència.
3. Cada autor/a pot presentar únicament un original per a cada categoria.
4. Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos.
5. S’han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman, cos 12, o Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 a una cara (de 2.100 caràcters).
6. L’extensió del text variarà segons la categoria:
Cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis
Relats: mínim 125 folis i màxim 250 folis
Ritmes: mínim 90 poemes i màxim 110 poemes
7. Els originals han d’anar encapçalats per un títol.
8. S’hauran de lliurar abans de les 14 h del divendres 12 de desembre del 2008 a Edicions Saragossa, carrer de Fernando Poo 55, baixos 2a.
9. S’hauran de presentar tres còpies impreses de l’obra participant i un CD que contingui l’original presentat dins d’un sobre tancat de mida foli on consti:
«Paraules a Icària»
Títol de l’original i categoria a la qual es presenta
Pseudònim de l’autor/a.
Juntament amb l’original s’haurà de presentar una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: «Conec les bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto de complir-les», signat amb el pseudònim.
A dins del sobre també s’hi ha de posar un altre sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l’original i, a dintre, un full amb les dades de l’autor/a: nom, cognoms, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té).
L’incompliment d’aquests requisits suposarà que els treballs presentats no siguin admesos.
10. Hi haurà tres jurats, un per a cada categoria, cadascun dels quals estarà constituït per cinc persones: un representant de l’Editorial, un representant del Districte de Sant Martí, un personatge rellevant en l’àmbit cultural i dues persones del Districte. La seva composició es farà pública en l’acte de lliurament dels premis.
11. El Jurat donarà a conèixer la resolució del certamen en un acte públic que tindrà lloc el mes de març. El seu veredicte serà inapel·lable.
12. Els originals no premiats es podran recollir durant un termini de dos mesos, a partir de l’endemà de la resolució del certamen i fins al maig del 2009. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors/es hi renuncien i destruirà els originals.
13. Cada jurat atorgarà un únic guardó per a la seva categoria i es reserva la facultat de declarar-la deserta si ho considera oportú.
14. Els guanyadors de cada categoria rebran un certificat acreditatiu i signaran un contracte amb Edicions Saragossa per a l’edició de 1.000 exemplars de l’obra (600 exemplars per a la categoria Ritmes). També rebran una dotació econòmica de 1.000,00 euros (amb la deducció la retenció del IRPF (18%) per part del Districte de Sant Martí.
15. El fet de prendre part en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases. Els convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.


CATEGORIES: El certamen es divideix en tres categories:
A. El cistell. Narrativa per a lectors adults, amb qualsevol dels continguts següents:
a) Relats de fragments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries.
b) Experiències, instruments o reflexions vinculats al camp educatiu.
c) Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.

B. Relats. Narrativa i/o assaig adreçat als lectors joves. Poden optar a aquesta categoria les obres que abordin un compromís personal i/o col·lectiu. Els escrits han d’oferir claus d’interpretació d’un món globalitzat i complex tot creant opinió i afavorint el pensament crític.
C. Ritmes. Poemes per a lectors adults.

CESSIÓ DE DRETS DELS GUANYADORS: Els autors/es premiats cediran a Edicions Saragossa en exclusiva tots els drets d’explotació de la seva obra, en qualsevol forma, en totes les modalitats, per a tots els països i llengües del món, i en els terminis màxims de duració que la legislació estableix per a cada modalitat, sense perjudici de la remuneració al guanyador en concepte de drets d’autor.

BASE DE DADES: Les dades facilitades pels participants del certamen seran conservades en un fitxer del qual serà titular Edicions Saragossa amb la finalitat de complir les finalitats pròpies del certamen fins al lliurament del premis Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, prèvia sol·licitud per escrit, en el domicili d’Edicions Saragossa.

LLIURAMENT DELS PREMIS: Se celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Districte de Sant Martí, el dia 12 de març del 2009, a les set del vespre. Plaça de Valentí Almirall, 1 – 08018 Barcelona.

Cap comentari: