Informació per a autors novells, notícies sobre el certamen Paraules a Icària,
reflexions sobre el món editorial, novetats del nostre catàleg, entrevistes amb els autors...
Coneix més a fons les motivacions d'aquesta petita i encara jove editorial!

dimarts, 20 de juliol de 2010

III certamen Paraules a Icària

EDICIONS SARAGOSSA i el DISTRICTE DE SANT MARTÍ, de l’Ajuntament de Barcelona, convoquen un certamen literari amb l’objectiu de promoure la creació literària i fomentar el plaer de la lectura.

La convocatòria va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9/06/2010.


BASES DEL III CERTAMEN

1. Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.
2. El certamen és obert a la participació de tothom, sense limitación d’edat, nacionalitat o residència.
3. Cada autor/a pot presentar únicament un original per a cada categoria.
4. Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos.
5. S’han de presentar mecanografiats a doble espai, a una cara, amb lletra Times New Roman, cos 12, o Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 (1.850 caràcters).

6. L’extensió del text variarà segons la categoria:
  • El cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis 
  • Relats: mínim 125 folis i màxim 250 folis (llibre); mínim 15 folis i màxim 30 folis (article)  
  • Ritmes: mínim 40 poemes i màxim 100 poemes
7. Els originals han d’anar encapçalats per un títol.
8. S’hauran de lliurar abans del divendres 29 d’octubre del 2010 a: Edicions Saragossa, apartat de correus 21110, de Barcelona.
9. S’hauran de presentar cinc còpies impreses de l’obra i un CD que contingui l’original. En ambdós casos hi ha de constar: «Paraules a Icària». Títol de l’original i categoria a la qual es presenta. Pseudònim de l’autor/a. Juntament amb l’original s’haurà de presentar: 

  • Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: «Conec les bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto de complir-les», signat amb el pseudònim. 
  • També s’ha d’entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l’original i, a dintre, un full amb les dades de l’autor/a: nom, cognoms, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té).
L’incompliment d’aquests requisits suposarà que els treballs presentats no siguin admesos.
10. Hi haurà tres jurats, un per a cada categoria, cadascun dels quals estarà constituït per cinc persones: un representant de l’Editorial, un representant del Districte de Sant Martí, un personatge rellevant en l’àmbit cultural i dues persones del Districte. La seva composició es farà pública en l’acte de lliurament dels premis.
11. El Jurat donarà a conèixer la resolució del certamen en un acte públic que tindrà lloc el 24 de febrer del 2011. El seu veredicte serà inapel·lable.
12. Els originals no premiats es podran recollir durant un termini de dos mesos (a partir de l’endemà de la resolució del certamen i fins a l’abril del 2011). Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors/es hi renuncien i destruirà els originals.
13. Cada jurat atorgarà un únic guardó per a la seva categoria i es reserva la facultat de declarar-la deserta si ho considera oportú.
14. Els guanyadors de cada categoria rebran un certificat acreditatiu i signaran un contracte amb Edicions Saragossa per a l’edició de 1.000 exemplars de l’obra (600 exemplars per a la categoria Ritmes i 600 per a la categoria Relats en cas que l’obra premiada sigui un article). També rebran una dotació econòmica de 1.200,00 € (500,00 € en el cas de l’article premiat a la categoria Relats), amb la deducció de la retenció del 18% de l’IRPF, per part del Districte de Sant Martí.
15. Sobre els drets d'autor: Els autors/es premiats cediran a Edicions Saragossa en exclusiva tots els drets d'explotació de la seva obra. La dotació econòmica del premi no va a compte dels drets d'autor i, per tant, l'editorial pagarà aquests drets a partir del primer exemplar venut de l'obra un cop editada.
16. El fet de prendre part en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases. Els convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.


CATEGORIES

A. EL CISTELL. Narrativa per a lectors adults, amb qualsevol dels continguts següents:

  • Relats de fragments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries. 
  • Experiències, instruments o reflexions vinculats al camp educatiu.
  •  Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.
B. RELATS. Narrativa i/o assaig adreçats als lectors joves. Poden optar a aquesta categoria les obres, llibre o article, que abordin un compromís personal i/o col·lectiu. Els escrits han d’oferir claus d’interpretació d’un món globalitzat i complex tot creant opinió i afavorint el pensament crític.  

C. RITMES. Poemes per a lectors adults.

LLIURAMENT DELS PREMIS: Se celebrarà el dijous 24 de febrer del 2011.

Per a descarregar-vos les bases en pdf cliqueu aquí

Cap comentari: